Περιοδικός Έλεγχος

Όλοι οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση τους υπόκεινται σε επαναξιολόγηση στο σύνολο της λειτουργίας τους σε ορισμένα από τη νομοθεσία τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς φροντίζει να προγραμματίζει και να διεκπεραιώνει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εργασίες.

(βλ. downloads, Νομοθεσία)